Kuraklığa dayanıklı tohum ekimi yaygınlaşıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığa dayanıklı tohum­ların ekimini yaygınlaştıracağı­nı duyurdu. Konuya ilişkin ya­pılan açıklamada “Tarımsal Ku­raklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı”na ilişkin hazırlık­ların devam ettiği ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Ge­nel Müdürlüğü (TAGEM) bün­yesinde faaliyet gösteren ensti­tülerce, değişen iklim ve toprak koşullarında dahi yüksek verim ve kalite elde edilmesini sağla­yacak tohumlar için ıslah çalış­malarının sürdürüldüğü belir­tildi.

Bu kapsamda Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerince ku­raklığa dayanıklı 30 ekmeklik buğday, 12 makarnalık buğday ve 19 arpa çeşidi geliştirilerek üreticiye sunuldu. Kaba yem ih­tiyacının giderilmesine yönelik olarak da kuraklığa uyum sağla­yan yem bitkisi (Macar fiğ, otlak ayrığı, kılçıksız brom, korunga gibi) çeşit geliştirme çalışmala­rına devam edildiği belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir